תוכניות הלכה למעשה

בדף זה מוצגות דוגמאות אוטנטיות של מועצות אזוריות אשר השלימו תכניות אב לשטחים פתוחים. בתקופה בה מרביתן של המועצות האזוריות בישראל עוסקות בתכנון תכניות כוללניות ההתייחסות למרחב הפתוח מהווה חלק משמעותי בעיצוב דמותן העתידית של המועצות האזוריות והמרחב הכפרי. תוכלו להתרשם מהקווים המנחים את התוכניות, ההתאמה לרוח המקום וצרכי המועצה וכן מתשריט התוכנית אותו ניתן להטמיע בתוכניות סטטוטוריות.

מועצה אזורית בני-שמעון

מרבית השטחים הפתוחים העוטפים את המרכז העירוני של מטרופולין באר שבע נמצאים בתחום המועצה האזורית בני שמעון. התכנית מתייחסת לשטחים אלו כאל חגורה ירוקה המגדירה את גבול ההתפתחות העירונית. קביעת סוג השטחים הפתוחים, היקפם ורציפותם, חיונית לתפקודם כשטחים פתוחים וחיונית להבטחת איכות החיים הכוללת של תושבי אזור מטרופולין באר שבע כולו, העובר תהליך הצטופפות עירונית.

מועצה אזורית לב השרון

תכנית האב לשטחים פתוחים קובעת מדיניות וכלים לתכנון וניהול רב תכליתי של השימושים והפעילויות השונות בשטחים הפתוחים. המדיניות המוצעת מהווה מסגרת לתהליכים ולצרכים המשתנים לאורך זמן של המועצה תוך התייחסות לפיתוח החקלאי, לאיכויות הטבע, הנוף והמורשת ולמימוש הפוטנציאל הטמון בהן.

שטחים פתוחים בגולן

תכנית האב לשטחים פתוחים בגולן מתייחסת לשטחים הפתוחים בלבד, בתחום המועצה האזורית גולן. תאי השטח שהינם בגדר שטחים בנויים אינם כלולים בתכנון. השטחים שנגרעו מהתכנון כוללים: שטחי היישובים; אזורי תעסוקה; מחנות צבא; פרויקטים בנויים שונים ושטחי תכניות לבינוי עתידי תכניות מאושרות, מופקדות וכאלו שהינן בשלבים - מתקדמים של הכנה. היישובים הדרוזים בגולן וכן המועצה המקומית קצרין אינם נכללים בתחום התכנית. שיתוף הפעולה עם היישובים הדרוזיים ועם קצרין הינו הכרחי להשגת מטרות התכנית, הואיל והרצף הטבעי לא מכיר בגבולות מוניציפאליים. התכנית מכירה בכך שישנה חשיבות רבה לרתום את היישובים הללו לתהליך התכנון והטיפוח של השטחים הפתוחים, ומאמץ בכיוון זה יעשה בכל דרך. יעשה מאמץ לשתף את נציגי היישובים הללו במנהלת השטחים הפתוחים ולקדם תכנון השטחים הפתוחים במרחב הסובב אותם.

מועצה אזורית מנשה

תכנית האב לשטחים פתוחים מוא"ז מנשה (תיקרא להלן : תכנית האב) מתייחסת לכלל השטחים שבתחום שיפוט המועצה, כולל הישוב הקהילתי קציר.

מרחב ביוספרי מגידו

מועצה אזורית מגידו , הוכרה בשנת 2011 ע"י תכנית אדם וביוספרה של אונסק"ו , כמרחב ביוספרי , הכרה זו ניתנה למועצה אחרי תהליך ארוך ומעמיק שנעשה בשיתוף ציבור, בו הוגדרה תכנית המרחב כתכנית האב של המועצה כולה ובכללה גם השטחים הפתוחים. מועצה אזורית מגידו הינה המועצה הראשונה והיחידה בישראל הפועלת על פי תכנית זו ובהתאם לכללי ולעקרונות שלה.