נספחים

הנספחים מספקים חומרי רקע לגיבוש תוכנית הפעולה של המדריך ויכולים לתרום לתהליך יישום המדריך במועצות האזוריות, החל מהשלב הראשוני של גיבוש החזון והמדיניות למועצה בנושא השטחים הפתוחים ועד ליישום בפועל של הכלים בתחומי פעילות מרכזיים במועצה. תחומי הפעילות הם לא ברמת המועצה בלבד, אלא מהווים חלק ממהלך ארצי כולל המקודם ע"י מרכז המועצות האזוריות.

דו"ח לימוד המצב הקיים (דו"ח שלב א')

דו"ח זה הוכן בשלב הראשון של הכנת המדריך ומטרתו לימוד הצרכים של המועצות האזוריות והבנת המגמות המתהוות, בארץ ובעולם, לצורך יצירת ארגז הכלים למדריך וגיבוש שלבי העבודה וההטמעה במועצה. דו"ח זה כולל סקירה של המצב הקיים ומגמות מתהוות במועצות האזוריות בתחומים מרכזיים וביניהם: חקלאות, חברה, תכנון וכן השוואה למנגנונים בינלאומיים לשמירת השטחים הפתוחים. דו"ח לימוד המצב הקיים יכול לשמש כרקע ולהוות בסיס מקצועי לתחילת תהליך העבודה, כמו גם לסייע בשלב אפיון צרכי המועצה ושאיפותיה.

5 עמודי A4 / 5 קריאה
להורדת הנספח

נספח מעורבות בעלי עניין ובעלי תפקידים

דו"ח זה הוכן במסגרת תהליך הכנת המדריך ומציג את המהלכים השונים בהם היו מעורבים ושותפים בעלי עניין ובעלי תפקידים מגוונים ממועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך ונוספים. תהליכים אלו נועדו לצורך לימוד והיכרות הצרכים והמגמות במועצות בהיבטים שונים של השטחים הפתוחים ובבחירת הכלים המתאימים ביותר. וכן, על מנת להתאים את הכלים למדיניות וחזון משרדי הממשלה והגופים הירוקים לתהליך. המסמך מציג שורה של תובנות שעלו במסגרת העבודה אשר היוו בסיס לגיבוש המתודולוגיה במדריך, וסייעו לזיהוי הסוגיות המהותיות ביותר לבעלי התפקידים במועצות אשר לפיהם הותאם וגובש ארגז הכלים במדריך. כמו כן, קיום מהלכים של שיתוף הציבור מהווה גשר לקידום שותפויות עם כלל בעלי העניין במרחב הכפרי.

5 עמודי A4 / 2 קריאה
להורדת הנספח

מאגר הכלים הרחב (ממשק עם כלים נוספים)

מאגר הכלים מתייחס למגוון רחב של כלים שנבחנו במסגרת הכנת המדריך בתחומים שונים וכולל תיאור תמציתי של כל אחד מהם. כלים אלו אותרו בתהליך הלימוד בשלב הראשון של התכנית, נבחנו ודורגו ע"י צוות עורכי המדריך וכן ע"י בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות. במידת הצורך, ניתן לעשות שימוש גם במאגר הכלים הרחב לצורך הרחבת תמהיל הכלים למועצה ו/או מידה והכלים במדריך אינם רלוונטיים לצרכי המועצה.

5 עמודי A4 / 2 קריאה
להורדת הנספח

המלצות לאפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות

נספח זה כולל כיווני פעולה מרכזיים שמרכז המועצות האזוריות מקדם כחלק ממהלך ארצי כולל לקידום שמירת השטחים הפתוחים, לצד ארגז הכלים לתכנון וניהול שטחים פתוחים למועצות האזוריות. אפיקי הפעילות מתמקדים בשלושה תחומים: ידע ומידע, קשרי ממשלה, ויישום ושותפויות. קידום אפיקי פעולה אלו יסייע למיצוב מרכז המועצות האזוריות כמרכז ידע ותמיכה מוביל בתחומו.

5 עמודי A4 / 2 קריאה
להורדת הנספח